Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

nahodne-foto4.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 569

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Konkurzní řád sboru ND

Konkurzní řád sboru Národního divadla

 POKYN  UMĚLECKÉHO  ŘEDITELE  OPERY   ND  A   SO                                              č. 205/14

                                                                                                      č.j. 4621/14

Věc: Konkurzní řád Sboru Národního divadla

Platí od: dnem vydání                                                                                    Den vydání:      26.9. 2014

Zpracovatel:  Petr Kofroň, hudební ředitel ND v.z.

Pro řádné zajištění umělecké úrovně a chodu sboru opery Národního divadla vydávám tento Konkurzní řád Sboru Národního divadla. Ke dni vydání tohoto Konkurzního řádu se ruší předešlé jeho znění.

1. Vyhlášení konkurzu

2. Konkurzní řízení - konkurzní komise

3. Závěry vyplývající z konkurzního řízení

 

1. Vyhlášení konkurzu

  1. Noví členové sboru ND se přijímají na základě veřejného konkurzu.
  2. Návrh na vypsání konkurzu dává šéfsbormistr hudebnímu řediteli Opery ND na základě vzniklé potřeby obsadit uvolněná místa. Konkurz se vypisuje do jednotlivých hlasových skupin - soprán, alt, tenor, bas.
  3. Konání konkurzu je zveřejněno na internetových stránkách ND, případně vývěskou v ND, vývěskou v jiných lokalitách, tiskem nebo ostatními médii.
  4. Termín konání konkurzu je stanoven šéfsbormistrem po dohodě s hudebním ředitelem Opery ND a tajemník sboru o něm přihlášené adepty vyrozumí.

2. Konkurzní řízení - konkurzní komise

  1. Uchazeči při konkurzu přednesou zpravidla jednu píseň a jednu árii nebo dvě árie dle vlastní volby. ND dává k dispozici doprovazeče, pokud si uchazeč nepřivede vlastního klavíristu. Dodatkem k přednesenému programu může komise požadovat ověření hlasového rozsahu a schopnosti čtení z listu.
  2. Výkony uchazečů posuzuje umělecká rada sboru ND. Přísedící jsou tajemník sboru, případně i odborový zástupce, kteří nemají hlasovací právo.
  3. Po skončení konkurzu zhodnotí umělecká rada výkony všech uchazečů. Formou diskuse vedené šéfsbormistrem dochází umělecká rada k závěrečným návrhům na angažování do sboru ND. V případě nejasností je rozhodováno demokratickým hlasováním. Pokud nastane rovnost hlasů, rozhoduje hlas šéfsbormistra.
  4. Tajemník sboru ND zhotovuje protokol o vykonaném konkurzu každého účastníka, kde šéfsbormistr vyznačí, s jakým výsledkem se konkurzu zhostil.
  5. Návrh na přijetí nových členů sboru předkládá šéfsbormistr hudebnímu řediteli Opery ND ke schválení.
  6. Tajemník sboru ND vyrozumí všechny uchazeče o výsledku konkurzu. Pozitivní i negativní vyjádření formuluje pro tato vyrozumění šéfsbormistr a tajemník sboru o těchto výsledcích adepty informuje.

3.   Závěry vyplývající z konkurzního řízení

Účastníci konkurzu, kteří splnili podmínky konkurzu a byli vybráni pro přijetí do Sboru ND, jsou přijímáni podle zákoníku práce, pracovního řádu ND a ostatních předpisů o přijímání zaměstnanců.   Za správnost a včasné vyřízení všech náležitostí spojených s přijetím nového člena sboru je odpovědný tajemník sboru ND.

 

Petr Kofroň

Umělecký ředitel Opery ND a SO

print Formát pro tisk