Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

Chenier4.JPG

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 571

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Konkurzní řád operního sboru ND

Pravidla, kterými se řídí vyhlašování a průběh konkurzního řízení do operního sboru ND.

Konkurzní řád sboru ND


Pravidla, kterými se řídí vyhlašování a průběh konkurzního řízení do sboru ND.

 1. Noví členové sboru ND se přijímají na základě veřejného konkurzu.
 2. Návrh na vypsání konkurzu dává šéfsbormistr uměleckému šéfovi Opery ND na základě vzniklé potřeby obsadit uvolněná místa. Konkurz se vypisuje do jednotlivých hlasových skupin - soprán, alt, tenor, bas.
 3. Konání konkurzu je zveřejněno na internetových stránkách ND, případně vývěskou v ND, vývěskou v jiných lokalitách, tiskem nebo ostatními médii.
 4. Termín konání konkurzu je stanoven šéfsbormistrem po dohodě s uměleckým šéfem Opery ND a tajemník sboru o něm přihlášené adepty vyrozumí.
 5. Uchazeči při konkurzu přednesou zpravidla jednu píseň a jednu árii nebo dvě árie dle vlastní volby. ND dává k dispozici doprovazeče pokud si uchazeč nepřivede vlastního klavíristu. Dodatkem k přednesenému programu může komise požadovat ověření hlasového rozsahu a schopnosti čtení z listu.
 6. Výkony uchazečů posuzuje umělecká rada sboru ND. Přísedící jsou tajemník sboru, případně i odborový zástupce, kteří nemají hlasovací právo.
 7. Po skončení konkurzu zhodnotí umělecká rada výkony všech uchazečů. Formou diskuse vedené šéfsbormistrem dochází umělecká rada k závěrečným návrhům na angažování do sboru ND. V případě nejasností je rozhodováno demokratickým hlasováním. Pokud nastane rovnost hlasů, rozhoduje hlas šéfsbormistra.
 8. Tajemník sboru ND zhotovuje protokol o vykonaném konkurzu každého účastníka, kde šéfsbormistr vyznačí s jakým výsledkem se konkurzu zhostil.
 9. Návrh na přijetí nových členů sboru předkládá šéfsbormistr uměleckému šéfu Opery ND ke schválení.
 10. Tajemník sboru ND vyrozumí všechny uchazeče o výsledku konkurzu. Pozitivní i negativní vyjádření formuluje pro tato vyrozumění šéfsbormistr a tajemník sboru o těchto výsledcích adepty informuje.
 11. Všichni noví členové sboru ND jsou přijímáni dle podmínek sjednaných v Kolektivní smlouvě a předpisů upravujících přijímání uchazečů o zaměstnání, zejména Zákoníku práce. Veškeré formality spojené s přijetím vyřizuje tajemník sboru ND.

V Praze dne 9.2. 2012

print Formát pro tisk