Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

zauberflete106.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 569

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Statut umělecké rady

Statut umělecké rady sboru Národního divadla.

 

 

POKYN  UMĚLECKÉHO  ŘEDITELE  OPERY   ND  A   SO                                                        č. 207/14

                                                                                                                                                                               č.j. 4622/14

Věc: Statut Umělecké rady Sboru ND

 

 

Platí od: dnem vydání                                                                                                        Den vydání:      26.9. 2014

Zpracovatel:  Petr Kofroň, hudební ředitel ND v.z.,  Pavel Vaněk, šéfsbormistr sboru ND

 

Pro řádné zajištění umělecké úrovně a chodu sboru Národního divadla vydávám tento Statut umělecké rady sboru Národního divadla.

 

Statut umělecké rady sboru Národního divadla

Preambule

Uměleckou radu sboru ND ustanovuje na návrh šéfsbormistra dle organizačního řádu Národního divadla hudební ředitel Opery Národního divadla a vymezuje tímto Statutem základní zásady činnosti Umělecké rady sboru ND (dále také jen „URSND").

URSND se vyjadřuje k zásadním uměleckým otázkám, souvisejících s uměleckým provozem. Posláním URSND je především soustavná péče o udržení a stálé zvyšování umělecké úrovně a kázně celého sboru ND. URSND vyjadřuje názory členů sboru ND a usiluje spolu s vedením Opery ND o vytvoření co nejkvalitnějších podmínek pro práci všech členů operního sboru a o co nejvyšší profesionalitu jeho výkonu. Pro úspěšné zajištění těchto požadavků předkládá své náměty, doporučení a požadavky hudebnímu řediteli Opery ND.

I. Umělecká rada sboru ND je poradní orgán hudebního ředitele Opery ND. Jednotlivé členy URSND ustanovuje hudební ředitel Opery ND. Počet členů je sudý: URSND je složena ze šéfsbormistra, sbormistra a vedoucích čtyř hlasových skupin. Předsedou URSND je šéfsbormistr.

II. URSND v úzké spolupráci s hudebním ředitelem Opery ND projednává a připomínkuje záležitosti týkající se umělecké a provozní činnosti sboru ND:

  • navrhuje vyhlášení konkurzního řízení na přijetí nových členů do sboru ND,
  • projednává uzavírání termínovaných smluv se členy sboru ND,
  • projednává změny pracovních smluv členů sboru ND,
  • projednává mimořádné platové postupy a mimořádné snížení v oblasti základních platů v rámci platných zákonných předpisů,
  • projednává jakékoliv ukončení pracovních poměrů členů sboru ND,
  • připomínkuje interní hrací plán uměleckého souboru Opery ND,
  • průběžně posuzuje uměleckou kvalitu sboru ND a pracovní disciplínu členů sboru ND.

III. Hudební ředitel Opery ND informuje URSND o svých rozhodnutích, týkajících se sboru ND. Dojde-li k zásadnímu rozporu mezi stanovisky členů URSND a hudebního ředitele Opery ND, budou tyto otázky řešeny společným jednáním na úrovni uměleckého ředitele Opery ND a SO, resp. ředitelky Opery ND a SO, v krajním případě na úrovni ředitele ND.

IV. Pokud se bude stanovisko hudebního ředitele Opery ND zásadně lišit od stanoviska URSND, hudební ředitel sdělí písemně URSND na základě jakých skutečností a důvodů ve sporné věci rozhodl jinak, než žádala URSND.

V. Schůze URSND svolává hudební ředitel Opery ND či šéfsbormistr. Pro usnášeníschopnost URSND je nutná přítomnost všech jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas šéfsbormistra.

VII. URSND hlasuje veřejně, a to systémem ANO-NE. Zdržet se hlasování může pouze člen URSND, o němž se na schůzi URSND jedná.

VIII. Každé schůze URSND se účastní tajemník sboru ND, který vyhotoví zápis, který zašle členům UR, hudebnímu řediteli Opery ND, uměleckému řediteli Opera ND a SO  a řediteli ND. Každé schůze má právo se zúčastnit umělecký ředitel Opery ND a SO, ředitelka Opery ND a SO či ředitel ND, případně další osoby pozvané hudebním ředitelem Opery ND či šéfsbormistrem.

IX. Ke dni vydání tohoto Statutu umělecké rady Sboru ND se ruší Statut umělecké rady sboru opery Národního divadla č. 306/2008.

 

Petr Kofroň

Umělecký ředitel Opery ND a SO

print Formát pro tisk