Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

22713378_10212758047179256_8644475603197226884_o.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 569

Kontakty:

Kategorie: Pracovně-právní vztahy

Statut umělecké rady sboru opery ND

Vydání nového statutu operního sboru Národního divadla v Praze.

Statut umělecké rady sboru ND

Vydání nového statutu sboru Národního divadla v Praze.

Pro řádné zajištění umělecké úrovně a chodu sboru Národního divadla vydávám tento Statut umělecké rady sboru Národního divadla.

Statut umělecké rady sboru Národního divadla

Preambule

Uměleckou radu sboru ND ustanovuje na návrh šéfsbormistra dle organizačního řádu Národního divadla umělecký šéf Opery Národního divadla a vymezuje tímto Statutem základní zásady činnosti Umělecké rady sboru ND (dále jen „URSND").

URSND se vyjadřuje k zásadním uměleckým otázkám, souvisejících s uměleckým provozem. Posláním URSND je především soustavná péče o udržení a stálé zvyšování umělecké úrovně a kázně celého sboru ND. URSND vyjadřuje názory členů sboru ND a usiluje spolu s vedením Opery ND o vytvoření co nejkvalitnějších podmínek pro práci všech členů operního sboru a o co nejvyšší profesionalitu jeho výkonu. Pro úspěšné zajištění těchto požadavků předkládá své náměty, doporučení a požadavky.

I. Umělecká rada sboru ND je poradní orgán uměleckého šéfa Opery ND. Jednotlivé členy URSND jmenuje a odvolává umělecký šéf Opery ND. Počet členů je sudý: URSND je složena ze šéfsbormistra, sbormistra a vedoucích čtyř hlasových skupin. Předsedou URSND je šéfsbormistr.

II. URSND v úzké spolupráci s uměleckým šéfem Opery ND projednává a připomínkuje záležitosti týkající se umělecké a provozní činnosti sboru ND:

  • navrhuje vyhlášení konkurzního řízení na přijetí nových členů do sboru ND,
  • projednává uzavírání termínovaných smluv se členy sboru ND,
  • projednává změny pracovních smluv členů sboru ND,
  • projednává mimořádné platové postupy a mimořádné snížení v oblasti základních platů v rámci platných zákonných předpisů,
  • projednává jakékoliv ukončení pracovních poměrů členů sboru ND,
  • připomínkuje interní hrací plán uměleckého souboru Opery ND,
  • průběžně posuzuje uměleckou kvalitu sboru ND a pracovní disciplínu členů sboru ND

III. Umělecký šéf Opery ND informuje URSND o svých rozhodnutích, týkajících se sboru ND. Dojde-li k zásadnímu rozporu mezi stanovisky členů URSND a uměleckého šéfa Opery ND, budou tyto otázky řešeny společným jednáním na úrovni ředitele ND.

IV. Pokud se bude stanovisko uměleckého šéfa Opery ND zásadně lišit od stanoviska URSND, umělecký šéf sdělí písemně URSND na základě jakých skutečností a důvodů ve sporné věci rozhodlo jinak, než žádala URSND.

V. Schůze URSND svolává umělecký šéf Opery ND či šéfsbormistr. Pro usnášeníschopnost URSND je nutná přítomnost všech jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas šéfsbormistra.

VII. URSND hlasuje veřejně, a to systémem ANO-NE. Zdržet se hlasování může pouze člen URSND, o němž se na schůzi URSND jedná.

VIII. Každé schůze URSND se účastní tajemník sboru ND, který vyhotoví zápis, který zašle členům UR, uměleckému šéfovi Opery ND a řediteli ND. Každé schůze má právo se zúčastnit ředitel ND, případně další osoby pozvané uměleckým šéfem Opery ND či šéfsbormistrem.


V Praze dne 9.2. 2012Rok Rappl, umělecký šéf Opery ND

Pavel Vaněk, šéfsbormistr sboru ND

print Formát pro tisk