Zdroj: http://www.opernisbornd.cz/unie-odborovy-svaz/navrh-zmen-kolektivni-smlouvy-sboru-nd  •  Vydáno: 31.3.2014 13:13  •  Autor: Aleš Mihálik

Návrh změn kolektivní smlouvy sboru ND

Návrh změn dodatku č.3 ke kolektivní smlouvě, ve kterých došlo ke změnám.

Příloha č. 3 ke Kolektivní smlouvě Národního divadla -

změny a doplnění

Pracovní poměr

-------------------

Článek 2.

1.

Pracovní poměr se sjednává písemnou pracovní smlouvou, která bude obsahovat zařazení do souboru opery a složky sboru opery ND, hlasový obor, den nástupu do zaměstnání, dobu pracovního poměru a délku zkušební doby, pracovní úvazek, místo výkonu práce, a stanoví se povinnost zaměstnance dodržovat vnitřní předpisy ND.

2.  změna znění

Člen sboru opery ND je povinen účinkovat pouze v operních scénách, ve kterých je zapsán sborový part jeho hlasového oboru.

3.  změna znění

V inscenaci, kde není zapsán sborový part hlasového oboru člena sboru opery ND, účinkuje člen sboru opery ND pouze za smluvenou odměnu dle platných norem. K tomuto účinkování je třeba písemný souhlas člena sboru opery ND.

 

Pracovní doba

------------------

Článek 3.

1.

Nástup na představení je půl hodiny před začátkem představení. Ve zvláštních případech, jako je náročná příprava na představení, může být nástup na představení až jednu hodinu před začátkem představení. V případě účinkování sboru ve druhém nebo ve třetím jednání je nástup na představení určen šéfsbormistrem.

1a.  nově

V případě šesti po sobě jdoucích pracovních dnů je následující sedmý den vždy dnem náhradním.

2.

Sbor opery ND absolvuje v jednom dni maximálně dvě představení.

3.

V den premiéry neabsolvuje sbor opery ND žádné další představení nebo zkoušku.

4.  změna znění

V období hlavních a generálních zkoušek, v tzv. „generálkovém týdnu“, neabsolvuje sbor opery ND žádné představení.

5. vloženo

Nástup do zkoušek se určuje tak, aby mezi skončením večerního představení nebo případné večerní zkoušky a začátkem ranní práce uplynulo nejméně 11 hodin. Výjimku lze dohodnout po projednání s Unií.

6. doplněno

Účinkují-li členové sboru opery ND ve večerním představení, nesmí předcházející dopolední zkouška trvat déle než do 13.00 hodin, s výjimkou hlavních a generálních zkoušek.

 

Odstavce  č. 7, č. 8, č. 9  beze změny

10.  doplněno

Začátky zkoušek sboru opery ND jsou v dopoledních hodinách, nejdříve od 10.00 hodin, s výjimkou individuálních zkoušek nestudovaných. V případě obzvláště náročného představení nebo představení, jehož konec přesáhne 22.15 hodin, může šéfsbormistr upravit dobu začátku zkoušky následujícího dne na 10.30, popřípadě 11.00 hodin.

11.  změna znění

V odpoledních hodinách mezi 14. - 18. hodinou sbor opery ND nezkouší. Toto ustanovení věty předchozí se netýká hlavních a generálních zkoušek v případě, že dojde k časovému přesahu hlavní či generální zkoušky přes 14. hodinu.

12.  změna znění

Na sobotu nejsou zkoušky pro sbor opery ND plánovány.

13. nové znění

 Večerní hlavní a generální zkoušky mohou trvat nejdéle do 22.00 hodin. O eventuálním prodloužení je nutno jednat s Unií.

14.  nový odstavec

Ve večerních hodinách od 18.00 hodin zkouší sbor opery ND zcela výjimečně a po projednání s Unií. V případě, že se večerní zkouška z vážných provozních důvodů uskuteční, počítá se jako pracovní výkon započítávaný do mzdy člena sboru.

15.  nový odstavec

Veřejné i neveřejné generální zkoušky se s ohledem na svá specifika (účinkování v plné dekoraci a scénickém osvětlení, v kostýmech a případném líčení, za plynulého chodu zkoušky) vykazují jako výkon běžného představení.

15a. nový odstavec

Hlavními a generálními zkouškami se rozumí zkoušky s orchestrem v plné dekoraci a scénickém osvětlení, v kostýmech a případném líčení. Klavírní zkouška v dekoraci, tzv. „Klavírní generálka“, se za hlavní či generální zkoušku nepovažuje.

16.  (pův. č. 14)

Přestávka mezi koncem zkoušky a nástupem na představení musí být nejméně čtyři hodiny. Netýká se hlavních a generálních zkoušek.

17.  (pův. č. 15)   vloženo

Přestávka mezi případnými dvěma zkouškami v jednom dni musí být nejméně tři hodiny. Výjimky jsou možné pouze po projednání s Unií.

Odstavce č. 18 (pův. č. 16), č. 19 (17), č. 20 (18), č. 21 (19), č. 22 (20) beze změny.

23. (pův. č. 21)

Zaměstnavatel zajistí, aby každému členu sboru opery ND bylo poskytnuto minimálně jedno  víkendové volno (sobota + neděle) v měsíci.

Odstavec č. 24 (pův. č. 22) beze změny.

25. (pův. č. 23)  stylisticky upraveno

Práce po 22. hodině se považuje za noční práci. Příplatek za tuto noční práci se sjednává takto: za představení (koncert), v němž končí umělecký výkon členů sboru po 22. hodině, náleží těmto členům sboru příplatek ve výši 10 procent odměny za přehrané představení.

 

Organizační podmínky a péče o členy sboru opery ND

-------------------------------------------------------------------

Článek 4.

10.  upraveno

Zaměstnavatel bude dohlížet na zajišťování zdravotně nezávadného a normám odpovídajícího pracovního prostředí ve smyslu ustanovení ZP a dalších právních předpisů z oblasti BOZP, a to zejména na snižování prašnosti jeviště, zvlhčování vzduchu na jevišti, dále zajistí důslednou kontrolu používání kouřových efektů při představeních s ohledem na jejich nezávadnost a nepředimenzovanost. Zaměstnavatel dále zajistí kontrolu a údržbu funkčnosti klimatizace ve sborovém sále, udržování vlhkosti vzduchu ve sborovém sále v mezích platné normy. Ke splnění požadavků právních předpisů BOZP budou vždy v každém kalendářním roce organizovány prověrky BOZP na pracovištích sboru opery ND po dohodě s Unií a z výsledků každé prověrky bude vypracována písemná zpráva, jejíž kopii obdrží Unie.

 

Pracovní pomůcky

-----------------------

Článek 6.

1.  upraveno

Za každé odehrané představení náleží členu sboru opery ND příspěvek na líčidla ve výši ……. . Pokud je stanoveno speciální náročné líčení (jiné než civilní), líčidla dodá v potřebném množství maskérna.