Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

_DSC9360.jpg

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: Různé informace

Statut Umělecké rady sboru ND

Statut umělecké rady Sboru Národního divadla z 27.4. 2017

Statut umělecké rady Sboru Národního divadla

Uměleckou radu Sboru ND ustanovuje na návrh šéfsbormistra dle organizačního řádu Národního divadla hudební ředitel Opery Národního divadla a vymezuje tímto Statutem základní zásady činnosti Umělecké rady Sboru ND (dále také jen „URSND").

 1. I.                    URSND se vyjadřuje k zásadním uměleckým otázkám, souvisejících s uměleckým vedením a provozem Sboru ND, k dramaturgickému plánu a k hracímu
  a zkouškovému plánu Opery ND. Posláním URSND je především soustavná péče
   o udržení a stálé zvyšování umělecké úrovně a kázně celého Sboru ND. URSND zastupuje Sbor ND a usiluje spolu s vedením Opery ND o vytvoření co nejkvalitnějších podmínek pro práci všech členů operního sboru a o co nejvyšší profesionalitu jeho výkonu. Pro úspěšné zajištění těchto požadavků předkládá své náměty, doporučení a požadavky šéfsbormistrovi, sbormistrovi a hudebnímu řediteli Opery ND. URSND je včas informována o návrhu dramaturgického plánu
  a o návrhu hracího a zkouškového plánu Opery ND.

 

 1. II.                  Umělecká rada Sboru ND je poradní orgán a pracuje v úzké spolupráci
  s šéfsbormistrem, sbormistrem a  hudebním ředitelem Opery ND. Projednává
  a připomínkuje záležitosti týkající se umělecké i provozní činnosti sboru ND
  a to zejména:
 • uzavírání a ukončení, resp. prodloužení pracovních smluv členů Sboru ND
 • mimořádné platové postupy a mimořádné snížení v oblasti nadtarifních složek platů v rámci platných zákonných předpisů
 • interní hrací a zkouškový plán Opery ND
 • průběžně posuzuje uměleckou kvalitu a pracovní disciplínu členů Sboru ND
 • účastní se konkurzů do Sboru ND
 • průběžně informuje o svém jednání členy Sboru ND

 

 1. III.                Hudební ředitel Opery ND informuje URSND o svých rozhodnutích, týkajících se Sboru ND. V případě neshody mohou být připomínky URSND k tomuto rozhodnutí řešeny společným jednáním na úrovni uměleckého ředitele Opery ND a SO, resp. ředitelky Opery ND a SO.

 

 1. IV.               URSND tvoří osm členů Sboru ND, je složena vždy ze dvou zástupců z každé hlasové skupiny (tj. 2 sopránů, 2 altů, 2 tenorů, 2 basů). Šéfsbormistr jmenuje vedoucí hlasových skupin na funkční období 4 roky. Další čtyři členové URSND jsou voleni členy příslušných hlasových skupin Sboru ND též na období 4 roky. Členové URSND si volí ze svého středu předsedu. Počet členů URSND je sudý. Předseda má dva hlasy.

 

 

 1. V.                 Schůzi URSND svolává předseda URSND minimálně 4x za kalendářní rok, resp. divadelní sezónu. Předseda URSND svolává schůzi také na žádost členů sboru
  (min. 10%), na žádost předsedy odborové organizace a na žádost šéfsbormistra nebo hudebního ředitele ND.

 

 1. VI.               URSND hlasuje veřejně, a to systémem ANO-NE. Zdržet se hlasování může pouze člen URSND, o němž se na schůzi URSND jedná. Pro usnášeníschopnost URSND je nutná přítomnost všech jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje druhý hlas předsedy URSND. Každé schůze URSND se účastní tajemník sboru ND. Tajemník vyhotoví zápis, který zašle členům URSND, šéfsbormistrovi, sbormistrovi, hudebnímu řediteli Opery ND, uměleckému řediteli Opery ND a SO a ředitelce Opery ND a SO. Zápis z každé schůze bude pro členy sboru zpřístupněn na vývěsce ve sborovém sále ND.

 

V Praze 27. dubna 2017

 

Pavel Vaněk
šéfbormistr

 

Aleš Mihálik
tajemník Sboru ND

 

Jaroslav Kyzlink
hudební ředitel Opery ND

 

Petr Kofroň
umělecký ředitel Opery ND a SO

 

Silvia Hroncová
ředitelka Opery ND a SO

print Formát pro tisk