Hlavní menu:

Vyhledávání:

Náhodný obrázek:

DSC_0042.JPG

Anketa:

Ušetříte ze svého platu?
Počet hlasů: 686

Kontakty:

Kategorie: UNIE - odborový svaz

Zápis z jednání odborové rady ND

Zápis z jednání Odborové rady ND ze dne 19.9. 2011.

Zápis


z jednání Odborové rady ND, které se konalo dne 19. 9. 2011


Přítomni: PhDr. Černý, Mgr. Volfová, Ing. Gerych
p. Beránek, Kaupa, Kopecký, Vaňáč, Šedivý, Petřík, Hejna, Štěpnička
pí Pavelková, Hušnerová, Krupková, Hirscheová

1. Na písemný dotaz OAD ohledně stravného při zájezdu opery ND na Kypr odpoví
ředitel ND písemně.

2. Vedení ND spolu s ORND vyslovili souhlas s osobou zprostředkovatele sporu JUDr. Jaroslavem Jakubkou, pracovníkem MPSV, ve věci převedení 70% tarifních platů propuštěných zaměstnanců ND v rámci 4% snížení stavu zaměstnanců.

3. Ředitel ND předložil Rozhodnutí Ministerstva kultury o zrušení státní příspěvkové organizace Státní opera Praha ke dni 31. 12. 2011. Ministr kultury rozhodl o zrušení SOP ke dni 31.12.2011 svým rozhodnutím ze dne 27. 7. 2011. ND jako zaměstnavatel, který bude na základě rozhodnutí ministra přebírat závazky a pracovněprávní vztahy SOP, které nezaniknou do 31.12.2011, projedná tuto problematiku dle příslušných ustanovení ZP s odborovými organizacemi působícími v ND.
Dokument je k nahlédnutí u pí Hirscheové, 4. p. PB.

4. Ředitel ND přítomné informoval o problematice slučování SOP s ND.
V neuměleckých složkách dle informace pana ředitele by neměly nastat žádné změny, naopak by mělo dojít k nárůstu platů na úroveň roku 2010.
Převod zaměstnanců SOP pod ND má proběhnout plynule.

5. Další informace obsahovaly záměr vydat k 1. 1. 2012 nový Organizační řád ND. Správa opery ND se přesune do SOP a s ní možná i hudební archiv, baletu ND bude vybudován nový zkušební sál (3) v Anenském areálu vč. zázemí.
Ředitel ND informoval o organizační změně, kdy od 1. 1. 2012 přechází obchodní odbor pod finančního ředitele.

SOP bude v měsíci IX-X/2012 zavřena kvůli rekonstrukci a v r. 2013 taktéž bude 2 měsíce zavřena.
Další informace se týkaly orchestrů ND a SOP s tím, že budou zachovány oba dva, stejně jako sbory obou divadel.
Ředitel ND oznámil, že během tří let chce snížit stavy orchestrů o 10%.
Vedení ND intenzivně jedná na MK o navýšení platů. Definitivní výsledek bude znám v lednu - únoru 2012.
Rozpočet ND na rok 2012 je navržen stejně jako v roce 2011 s tím, že ředitel ND jedná s MK o jeho navýšení.

6. Zástupce operního sboru p. Šedivý informoval vedení ND o porušování KS a PŘ v souvislosti s plánováním představení a zkoušek sboru ND.
Ředitel ND přítomné vyzval, aby v takovýchto případech se na něho obraceli i písemnou formou dopisem a přislíbil, že v takovém případě bude nepříznivou situace neprodleně řešit.

7. Dále ředitel ND vyzval zástupce orchestru ND k jednání a otevření stávajících dodatků ke KS a požádal, aby si orchestr ujasnil priority, které bude prosazovat.

8. Mgr Volfová vznesla požadavek na projednání problematiky působení jednotlivých odborových organizací v ND od 1. 1. 2012 v souvislosti s přechodem nových zaměstnanců ze SOP a v souvislosti s existencí odborových organizací působících v SOP, kde působí dle dostupných informací ZO Unie orchestrálních hudebníků, ZO Unie profesionálních zpěváků a ZO OAD.
S odvoláním na skutečnost, že u jednoho zaměstnavatele může působit v rámci odborové organizace pouze jedna odborová organizace, upozornila Mgr. Volfová na nutnost tuto záležitost řešit vzájemnou dohodou stávajících základních organizací ND a SOP.
Zástupci jednotlivých odborových organizace dostali za úkol tuto situace řešit, případně se obrátit na své republikové orgány se žádostí o poskytnutí informací jak dále postupovat od ledna 2012.
Dále Mgr. Volfová požádala o sdělení, v jaké struktuře budou jednotlivé odborové organizace zastupovat zaměstnance ze zrušené SOP, kteří přejdou do ND.
Vedení ND požádalo o předání informací do konce měsíce ledna 2012, týkající se počtu členů jednotlivých organizací v ND - s ohledem na zákonný požadavek, že za zaměstnance, kteří nejsou členy žádné odborové organizace, jedná odborová organizace s největším počtem členů u zaměstnavatele.

9. Ředitel ND přítomné informoval, že v SOP není v současné době uzavřena KS.Dále zvažoval záměr, vypovědět platnou KS v ND, ale tento krok zatím neučiní. Přítomné vyzval, aby začali přemýšlet nad případnou novou úpravou Kolektivní smlouvy.
Na dotaz předsedy OAD, zda v souvislosti se sloučením SOP s ND dojde k propouštění zaměstnanců, ředitel ND odpověděl, že ano a bude se to týkat cca 15 zaměstnanců v oblasti administrativy SOP.
Ředitel ND dále informoval v souvislosti se sloučením se SOP, že dílny na Floře budou i nadále zajišťovat pouze inscenace ND. Inscenace v SOP budou z hlediska výroby dekorací zajišťovány jiným způsobem v případě, že nebude navýšen počet zaměstnanců.

10. V dalším jednání týkající se provozu ND podala pí Hušnerová informaci o neuspokojivém počtu pracovníků skladu kostýmů v AA, kde pracuje pouze l zaměstnanec, druhý je dlouhodobě nemocný.

11. Předseda OAD požádal přítomné vedení o vypracování analýzy vývoje mezd v THO ND za období 1-9/2011 se zaměřením na období 6-9/2011.
Zaměstnanci THO a nejvíce pak pracovníci oddělení techniky prostředí byli v minulosti vytěžování nutností přesčasové práce, která vznikla při realizaci úsporných energetických opatření, která byla nad rámec jejich pracovních povinností a paradoxně odměna za tuto práci byla zahrnuta do zprůměrovaných mezd. To vedlo k tomu, že se těmto pracovníků se zvyšujícím počtem přesčasových hodin úměrně krátila pohyblivá složka mezd.

12. Vedení ND opět neposkytuje ORND zápisy z porad. Poslední zápis č. 10/2011 obdržela ORND v květnu t.r.

Příští jednání ORND a vedení ND je naplánováno počátkem měsíce listopadu t.r.

Zapsala: D. Hirscheová


Jan Beránek
předseda ORND

print Formát pro tisk